Roasted Mediterranean vegetables, tomato pesto, brown rice - shared platter

Roasted Mediterranean vegetables, tomato pesto, brown rice - shared platter

V VG GF DF NF H

Roasted Mediterranean vegetables, tomato pesto, brown rice - shared platter

$130.00 ex GST